Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego                    

 

(druk zwrotu zakupionego towaru - pobierz)                             

 

  Słowniczek: 

 

1. Sprzedający –  Auto- Szyby-Alarmy Marek Cichocki, adres: ul. Armii Krajowej 45,

16-400 Suwałki , NIP: 844-104-40-48, REGON: 790231667

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Suwałki pod numerem ewidencyjnym 5733.

 

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem

www.autoszybysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 

4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

 

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

 

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

1.Postanowienia ogólne:

 

1.  Właścicielem sklepu internetowego jest firma Auto- Szyby-Alarmy Marek Cichocki, 

ul. Armii Krajowej 45, 16-400 Suwałki, NIP 844-104-40-48, REGON 790231667 zwana dalej sklepem internetowym. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i rezerwację towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.autoszybysklep.pl. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 

2. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) lub rezerwacji towaru (w celu zakupu w fizycznych Stałych Punktach Odbioru wskazanych na stronie sklepu), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 4. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący   od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

 

5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu

 

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

 

3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail.

 

III. Dokonywanie płatności. Ceny

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich, 

b) zawierają podatek VAT,

 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek Auto-Szyby-Alarmy Marek Cichocki, ul. Armii Krajowej 45, 16-400 Suwałki w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

  Właściciel rachunku: Auto- Szyby- Alarmy Marek Cichocki

   PKO BP,  42 1020 1332 0000 1902 0034 2378

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 IV. Realizacja zamówień.

 

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

 

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

 

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

 

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

V. Odstąpienie od umowy

1.   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem (tj. osobą fizyczną, która nabywa towar ) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2.   W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał od Sprzedającego.

3.   Zwrot towaru następuje na adres firmy: Auto- Szyby-Alarmy Marek Cichocki, ul. Armii Krajowej 45, 16-400 Suwałki.

4.   Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe.

5.   Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

6.   Zwrot uiszczonej przez klienta kwoty za towar, zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego produktu w terminie 14 dni na podany przez klienta numer konta bankowego.

7.   Reklamowany towar powinien być opakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.

 

VI. Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje.

 

1.  Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z  późn. zm.).

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji na adres: Auto-Szyby-Alarmy Marek Cichocki, ul. Armii Krajowej 45, 16-400 Suwałki. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru.

 

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

 

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). 

 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

 

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji

 

8.   Dział szyb pt.” Szyby różne” nie podlega reklamacji

 

9. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobrani

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego 

 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.